نقش دادستان در پیشگیری از جرائم علیه اطفال

نقش دادستان در پیشگیری از جرائم علیه اطفال

نقش دادستان در پیشگیری از جرائم علیه اطفال

نقش دادستان در پیشگیری از جرائم علیه اطفال/

در زیر به مختصری چکیده، تعداد صفحات، فرمت فایل و فهرست مطالب آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:

خلاصه و چکیده تحقیق:

کودکان به لحاظ دارا بودن ویژگی‌های خاص در معرض خطرات و سوء اسفاده و بهره‌کشی و ... قرار دارند، لذا نیاز به حمایت ویژه‌ای از سوی نهادهای دولتی و غیردولتی و همچنین والدین و سرپرستان خود دارند. معمولاً شناسایی دلایل یک معضل از دو حیث یادگیری علمی آن معضل و نیز در به‌کارگیری روش‌های مناسب در جهت پیشگیری از آن حائز اهمیت است. معضل جرائم علیه اطفال نیز از این قاعده مستثنی نیست و به حقیقت شناسایی دلایل جرائم علیه اطفال گامی مهم در جهت موفقیت برنامه پیشگیری از وقوع این پدیده به حساب می‌آید. دادستان با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های خود به شناخت علل جرائم علیه اطفال می‌پردازد و به مقابله با این عوامل از طریق حذف عوامل مؤثر در جرائم علیه اطفال شامل فردی (زیستی، روانی) و عوامل عمومی (اقتصادی-اجتماعی- سیاسی و ...) و همچنین عوامل موقعیتی از جمله فرصت‌های ارتکاب جرم می‌پردازد. با مداخله بر وضعیت پیش جنائی و مصون سازی آماج نیز می‌تواند از طریق محدود ساختن موقعیت و فرصت ارتکاب بزه از طریق مختل ساختن فرآیند گذر اندیشه به فعل مجرمانه از بزه دیدگی پیشگیری کرد.

 در بحث پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال، پیشگیری اجتماعی و وضعی جایگاه مهمی را دارا می‌باشد. دادستان با تکیه بر این دو نوع پیشگیری می‌تواند در جهت پیشگیری و مقابله با جرائم علیه اطفال گامی بزرگ بردارد. بسیاری از انواع جرائم علیه اطفال دارای علل روانشناختی است و تنها اعمال کیفر و قانون راه گشا نخواهدبود. توجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، آموزش و... تأثیر مستقیم و غیر مستقیمی در مورد پیشگیری از جرائم علیه اطفال دارد و نیاز به مشارکت همه جانبه دادستان و سایر نهادهای دولتی و غیر دولتی و مردم نهاد در حل پدیده‌ی جرائم علیه اطفال دارد.

تعداد صفحات: 115

فرمت فایل: word

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق        1

1-1-بیان مسئله:    1

1-2-اهمیت و ضرورت تحقیق:          3

1-3-سوابق تحقیق: 4

1-4-پرسش تحقیق: 5

1-5-فرضیه تحقیق:            5

1-6-اهداف تحقیق: 6

1-8-روش تحقیق:  6

1-9-ساختار یا سازماندهی تحقیق:       6

فصل دوم: بررسی جرم، ماهیت و انواع جرایم     8

2-1-تعریف طفل   8

2-2-تعریف جرم در لغت و اصطلاح   11

2-2-1-رابطه جرم با امنیت و نظم اجتماعی       14

2-2-2- انواع جرایم            15

2-3-تبیین دیدگاه های کژرفتاری اجتماعی          17

2-3-1- تبیین زیست شناختی 17

2-3-2-تبیین روان شناختی   17

2-4-جرم و سرمایه اجتماعی 17

2-5-عوامل اجتماعی موثر بر وقوع جرم           18

2-5-1- فرهنگ و تمدن       19

2-5-2-آموزش و پرورش     19

2-5-3-اعتقادات مذهبی       20

2-5-4-نقش خانواده            20

2-5-5-شرایط اقتصادی       21

2-5-6-سایر عوامل            22

2-6-خصیصه های سیاست گذاری مقابله با جرم  22

2-7-انواع سیاست گذاری های مقابله با جرم       23

2-7-1-سیاست دولتی (رسمی)           23

2-7-2-سیاست تقنینی          23

2-7-3-سیاست قضایی         23

2-7-4- سیاست اجرایی       24

2-7-5-سیاست غیردولتی (سیاست مشارکتی)      25

فصل سوم: انواع پیشگیری از جرم      26

در این فصل از تحقق ابتدا به تعریف پیشگیری سپس در ادامه به بیان انواع و جایگاه آن در حقوق ایران پرداخته و عوامل و نهادهای موثر در پیشگیری را مورد توجه قرار می دهیم. 26

3-1-واژه‌شناسی پیشگیری    26

3-1-1-تعاریف پیشگیری از جرم        26

3-2-انواع پیشگیری از جرم  28

3-2-1-پیشگیری اولیه یا نخستین        28

3-2-2-پیشگیری ثانویه یا دومین        28

3-2-3-پیشگیری ثالث یا سومین         29

3-2-4-پیشگیری کوتاه مدت یا خُرد     29

3-2-5-پیشگیری اجتماعی یا مددکاری اجتماعی  30

3-2-6-پیشگیری رشد مدار یا زودرس  31

3-2-7-پیشگیری بلند مدت یا کلان      31

3-2-8-پیشگیری انفعالی      32

3-2-9-پیشگیری فعال         32

3-2-10-پیشگیری کنشی یا غیر کیفری            32

3-2-11- پیشگیری واکنشی یا کیفری   33

3-2-12- پیشگیری قضایی   34

3-2-13- پیشگیری انتظامی  34

3-2-14-پیشگیری عام        35

3-2-15-پیشگیری خاص     35

3-2-16- پیشگیری وضعی   36

3-3-پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی 37

3-4- ارکان پیشگیری طراحی محیطی  39

3-4-1- تعیین حدود قلمرو (قلمروگرایی)           39

3-4-2- مراقبت یا نظارت طبیعی:      39

3-4-3- کنترل طبیعی ورود: 40

3-4-4- تصویر و نگهداری از فضا:    40

3-4-5-سخت کردن آماج جرم:           40

3-4-6-فعالیت های حمایتی و پشتیبانی: 41

3-5-جایگاه پیشگیری در سیاست های مقابله با جرم          41

3-6- مراحل پیشگیری        42

3-6-1-مرحله اول پیشگیری 42

3-6-2- مرحله دوم پیشگیری 42

3-6-3-مرحله سوم پیشگیری 42

3-7-نهادها و سازمان های تأثیرگذار بر مقوله پیشگیری و مقابله با جرم           42

3-8- لایحه پیشگیری از وقوع جرم     45

3-9-عوامل موثر در پیشگیری از وقوع جرم      46

فصل چهارم: بررسی حقوق کودک و علل جرایم علیه اطفال 47

4-1-حقوق طفل در اعلامیه جهانی حقوق کودکان 48

4-1-1- کنوانسیون بین المللی حقوق طفل          48

4-1-2-حقوق اطفال در قوانین ایران و کنوانسیون حقوق کودک         51

4-2-حقوق کودک در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  53

4-3-اسناد بین المللی راجع به کار کودکان و تعهدات جمهوری اسلامی ایران     53

4-5-قوانین موضوعه ایران در خصوص جرایم علیه اطفال 55

4-5-1-تخفیف مجازات        56

4-5-2-تشدید مجازات         56

4-5-3-جرم انگاری و حمایت از اطفال صغیر    57

4-6-علل جرایم علیه اطفال   61

4-6-1-وضعیت فیزیکی      62

4-6-2-ضعف قوایی ذهنی ـ روحی      62

4-6-3- ترس        62

4-6-4-اعتیاد والدین           63

4-6-5-علل مربوطه به کودک بزهدیده 63

4-6-6- جمعیت خانواده       63

4-6-7-سابقه بیماری جسمی یا روانی در خانواده  64

4-6-8-طلاق و جدایی در خانواده        64

4-6-9-سابقه محکومیت یا سوءپیشینه خانواده     65

4-6-10- شرایط اقتصادی خانواده       65

4-6-11-منطقه محل سکونت خانواده   65

فصل پنجم : بررسی جایگاه دادستان در پیشگیری از جرم    67

5-1-دادستانی و وظایف این نهاد         67

5-1-1-نقش محوری دادستان در پیشگیری از جرایم و آسیبهای اجتماعی         68

5-2- سوءاستفاده از اطفال در فعالیتهای مجرمانه و نقش دادستان       70

5-2-1-ترک انفاق کودکان:   71

5-2-2-رها کردن طفل:       71

5-2-3- بهره گیری از اطفال برای تکدّی          72

5-2-4-ممانعت از تحصیل و نقش دادستان         76

5-2-5-استثمار جنسی از اطفال و نقش دادستان    76

5-2-6-استفاده از کودکان در فعالیت های غیرمجاز سمعی و بصری و نقش دادستان        77

5-2-7-بهره برداری از اطفال در جرایم موادمخدرو نقش دادستان      78

5-2-8-کار اطفال در اسناد بین المللی و نظارت دادستان     81

5-2-9-قوانین داخلی ایران در خصوص کار اطفال و نظارت دادستان 83

5-3-دادستان و پیشگیری کیفری از جرایم اطفال  85

5-3-1-پیشگیری غیر کیفری از جرایم علیه اطفال           85

5-3-2-پیشگیری وضعی و نقش دادستان           86

5-3-3-پیشگیری اجتماعی و نقش دادستان         89

5-3-4-پیشگیری انتظامی از جرایم علیه اطفال توسط دادستان          92

5-3-5- نقش دادستان در پیشگیری از وقوع جرم  93

5-4-اقدامات نوین پیشگیری  94

5-4-1- اقدام درباره عوامل جرم زا و عوامل تسهیل کننده ارتکاب جرم           94

5-4-2- اقدامات ناظر بر اشخاص مشکوک و تکرار کنندگان جرم      94

5-4-3- اقدامات ناظر براطفال آسیب پذیر          94

5-4-4-پیشگیری از وقوع جرم از طریق تربیت عامه        95

5-4-5-نقش دادستان در پیشگیری مشارکتی از جرایم علیه اطفال      95

5-4-6-تکلیف به اعلام و گزارش در جهت پیشگیری از جرایم علیه اطفال       96

نتیجه گیری و پیشنهادات:     97

منابع:     102