بسته جامع استخدامی دستگاه اجرایی - شغل کارشناس حراست نیروی انسانی

بسته جامع استخدامی دستگاه اجرایی - شغل کارشناس حراست نیروی انسانی

بسته جامع استخدامی دستگاه اجرایی - شغل کارشناس حراست نیروی انسانی

جمع بندی فوق حرفه ای شامل جزوه و نمونه سوال (+پاسخنامه) ویژه عنوان شغلی کارشناس حراست نیروی انسانی

جزوه ، نمونه سوال (+ پاسخنامه) - دروس تخصصی کارشناس حراست نیروی انسانی

بسته جامع استخدامی دستگاه اجرایی - شغل کارشناس خدمات مشترکین آب و فاضلاب

بسته جامع استخدامی دستگاه اجرایی - شغل کارشناس خدمات مشترکین آب و فاضلاب

بسته جامع استخدامی دستگاه اجرایی - شغل کارشناس خدمات مشترکین آب و فاضلاب

جمع بندی فوق حرفه ای شامل جزوه و نمونه سوال (+پاسخنامه) ویژه عنوان شغلی کارشناس خدمات مشترکین آب و فاضلاب

جزوه ، نمونه سوال (+ پاسخنامه) - دروس تخصصی کارشناس خدمات مشترکین اب و فاضلاب

سوالات تستی و طبقه بندی شده درس حقوق کار - خسروی و هکی

سوالات تستی و طبقه بندی شده درس حقوق کار - خسروی و هکی

سوالات تستی و طبقه بندی شده درس حقوق کار - خسروی و هکی

سوالات تستی و طبقه بندی شده "حقوق کار" براساس کتاب حسن خسروی و فرشید هکی برای کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور با کد رشته 1223045 و دیگر دانشگاه ها تهیه و تدوین شده است.

این مجموعه شامل موارد زیر است:

  • 232 سوال تستی با پاسخنامه تشریحی (7 فصل) (PDF)

سوالات تستی و طبقه بندی شده درس حقوق اداری 1 - خسروی و موسی زاده

سوالات تستی و طبقه بندی شده درس حقوق اداری 1 - خسروی و موسی زاده

سوالات تستی و طبقه بندی شده درس حقوق اداری 1 - خسروی و موسی زاده

سوالات تستی و طبقه بندی شده "حقوق اداری 1" براساس کتاب حسن خسروی و موسی ابراهیم زاده برای کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور با کد رشته 1223227 و دیگر دانشگاه ها تهیه و تدوین شده است.

این مجموعه شامل موارد زیر است:

  • 300 سوال تستی با پاسخنامه تشریحی (6 فصل) (PDF)

تصویری از سوالات:

تصویری از پاسخنامه:

 


سوالات تستی و طبقه بندی شده درس حقوق محیط زیست - مجتبی انصاریان

سوالات تستی و طبقه بندی شده درس حقوق محیط زیست - مجتبی انصاریان

سوالات تستی و طبقه بندی شده درس حقوق محیط زیست - مجتبی انصاریان

سوالات تستی و طبقه بندی شده "حقوق محیط زیست" براساس کتاب مجتبی انصاریان برای کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور با کد رشته 1223245 و دیگر دانشگاه ها تهیه و تدوین شده است.

این مجموعه شامل موارد زیر است:

  • 138 سوال تستی با پاسخنامه تشریحی (5 فصل) (PDF)

تصویری از سوالات:

تصویری از پاسخنامه


خلاصه درس تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی

خلاصه درس تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی

خلاصه درس تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی

خلاصه درس "تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی" براساس کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی نوشته سیدمهدی الوانی برای کلیه آزمونهای استخدامی و همچنین دانشجویان دانشگاه پیام نور با کد رشته 1218040 و دیگر دانشگاه ها تهیه و تدوین شده است.

این مجموعه شامل موارد زیر است (فایل Pdf):

  • خلاصه کتاب شامل نکات مهم کتاب در 7 فصل - 23 صفحه

بسته جامع استخدامی دستگاه اجرایی - شغل کارشناس امور جوانان

بسته جامع استخدامی دستگاه اجرایی - شغل کارشناس امور جوانان

بسته جامع استخدامی دستگاه اجرایی - شغل کارشناس امور جوانان

جمع بندی فوق حرفه ای شامل جزوه و نمونه سوال (+پاسخنامه) ویژه عنوان شغلی کارشناس امور جوانان

جزوه ، نمونه سوال (+ پاسخنامه) - دروس تخصصی کارشناس امور جوانان

بسته جامع استخدامی دستگاه اجرایی - شغل کارشناس امور آموزشی

بسته جامع استخدامی دستگاه اجرایی - شغل کارشناس امور آموزشی

بسته جامع استخدامی دستگاه اجرایی - شغل کارشناس امور آموزشی

جمع بندی فوق حرفه ای شامل جزوه و نمونه سوال (+پاسخنامه) ویژه عنوان شغلی کارشناس امور آموزشی

جزوه ، نمونه سوال (+ پاسخنامه) - دروس تخصصی کارشناس امور آموزشی

بسته جامع استخدامی دستگاه اجرایی - شغل کارشناس امور فرهنگی

بسته جامع استخدامی دستگاه اجرایی - شغل کارشناس امور فرهنگی

بسته جامع استخدامی دستگاه اجرایی - شغل کارشناس امور فرهنگی

جمع بندی فوق حرفه ای شامل جزوه و نمونه سوال (+پاسخنامه) ویژه عنوان شغلی کارشناس امور فرهنگی

جزوه ، نمونه سوال (+ پاسخنامه) - دروس تخصصی کارشناس امور فرهنگی

بسته جامع استخدامی دستگاه اجرایی - شغل بانکدار کد 6

بسته جامع استخدامی دستگاه اجرایی - شغل بانکدار کد 6

بسته جامع استخدامی دستگاه اجرایی - شغل بانکدار کد 6

جمع بندی فوق حرفه ای شامل جزوه و نمونه سوال (+پاسخنامه) ویژه عنوان شغلی بانکدار کد 6

جزوه ، نمونه سوال (+ پاسخنامه) - دروس تخصصی بانکدار کد 6

بسته جامع استخدامی دستگاه اجرایی - شغل کارشناس برنامه و بودجه

بسته جامع استخدامی دستگاه اجرایی - شغل کارشناس برنامه و بودجه

بسته جامع استخدامی دستگاه اجرایی - شغل کارشناس برنامه و بودجه

جمع بندی فوق حرفه ای شامل جزوه و نمونه سوال (+پاسخنامه) ویژه عنوان شغلی کارشناس برنامه و بودجه

جزوه ، نمونه سوال (+ پاسخنامه) - دروس تخصصی کارشناس برنامه و بودجه

بسته جامع استخدامی دستگاه اجرایی - شغل کارشناس برنامه ریزی سازمانی

بسته جامع استخدامی دستگاه اجرایی - شغل کارشناس برنامه ریزی سازمانی

بسته جامع استخدامی دستگاه اجرایی - شغل کارشناس برنامه ریزی سازمانی

جمع بندی فوق حرفه ای شامل جزوه و نمونه سوال (+پاسخنامه) ویژه عنوان شغلی کارشناس برنامه ریزی سازمانی

جزوه ، نمونه سوال (+ پاسخنامه) - دروس تخصصی کارشناس برنامه ریزی سازمانی

بسته جامع استخدامی دستگاه اجرایی - شغل کارشناس امور تعاونی

بسته جامع استخدامی دستگاه اجرایی - شغل کارشناس امور تعاونی

بسته جامع استخدامی دستگاه اجرایی - شغل کارشناس امور تعاونی

جمع بندی فوق حرفه ای شامل جزوه و نمونه سوال (+پاسخنامه) ویژه عنوان شغلی کارشناس امور تعاونی

جزوه ، نمونه سوال (+ پاسخنامه) - دروس تخصصی کارشناس امور تعاونی

بسته جامع استخدامی دستگاه اجرایی - شغل کارشناس بررسی اسناد و مدارک

بسته جامع استخدامی دستگاه اجرایی - شغل کارشناس بررسی اسناد و مدارک

بسته جامع استخدامی دستگاه اجرایی - شغل کارشناس بررسی اسناد و مدارک

جمع بندی فوق حرفه ای شامل جزوه و نمونه سوال (+پاسخنامه) ویژه عنوان شغلی کارشناس بررسی اسناد و مدارک

جزوه ، نمونه سوال (+ پاسخنامه) - دروس تخصصی کارشناس بررسی اسناد و مدارک

خلاصه درس جامعه شناسی سازمان ها

خلاصه درس جامعه شناسی سازمان ها

خلاصه درس جامعه شناسی سازمان ها

خلاصه درس "جامعه شناسی سازمان ها" براساس کتاب جامعه شناسی سازمان ها نوشته آرین قلی پور برای کلیه آزمونهای استخدامی وهمچنین دانشجویان دانشگاه پیام نور با کد رشته 1222224 و دیگر دانشگاه ها تهیه و تدوین شده است.

این مجموعه شامل موارد زیر است (فایل Pdf):

  • خلاصه کتاب شامل نکات مهم کتاب در 12 فصل - 76 صفحه

بسته جامع استخدامی دستگاه اجرایی - شغل کارشناس امور اداری

بسته جامع استخدامی دستگاه اجرایی - شغل کارشناس امور اداری

بسته جامع استخدامی دستگاه اجرایی - شغل کارشناس امور اداری

جمع بندی فوق حرفه ای شامل جزوه و نمونه سوال (+پاسخنامه) ویژه عنوان شغلی کارشناس امور اداری

جزوه ، نمونه سوال (+ پاسخنامه) - دروس تخصصی کارشناس امور اداری

بسته جامع استخدامی دستگاه اجرایی - شغل کارشناس اشتغال و کاریابی

بسته جامع استخدامی دستگاه اجرایی - شغل کارشناس اشتغال و کاریابی

بسته جامع استخدامی دستگاه اجرایی - شغل کارشناس اشتغال و کاریابی

جمع بندی فوق حرفه ای شامل جزوه و نمونه سوال (+پاسخنامه) ویژه عنوان شغلی کارشناس اشتغال و کاریابی

جزوه ، نمونه سوال (+ پاسخنامه) - دروس تخصصی کارشناس اشتغال و کاریابی

بسته جامع استخدامی دستگاه اجرایی - شغل حسابدار

بسته جامع استخدامی دستگاه اجرایی - شغل حسابدار

بسته جامع استخدامی دستگاه اجرایی - شغل حسابدار

جمع بندی فوق حرفه ای شامل جزوه و نمونه سوال (+پاسخنامه) ویژه عنوان شغلی حسابدار

جزوه ، نمونه سوال (+ پاسخنامه) - دروس تخصصی حسابدار

بسته جامع استخدامی دستگاه اجرایی - شغل بانکدار کد 2

بسته جامع استخدامی دستگاه اجرایی - شغل بانکدار کد 2

بسته جامع استخدامی دستگاه اجرایی - شغل بانکدار کد 2

جمع بندی فوق حرفه ای شامل جزوه و نمونه سوال (+پاسخنامه) ویژه عنوان شغلی بانکدار کد 2

جزوه ، نمونه سوال (+ پاسخنامه) - دروس تخصصی بانکدار کد 2

بسته طلایی استخدامی وزارت نیرو - ویژه کارشناس امور مشترکین

بسته طلایی استخدامی وزارت نیرو - ویژه کارشناس امور مشترکین

بسته طلایی استخدامی وزارت نیرو - ویژه کارشناس امور مشترکین

توجه این محصول قابل تهیه فقط از این فروشگاه می باشد

بسته طلایی و تمام کننده کار شامل خلاصه درس ، تست و کلید آزمون استخدامی نیرو ویژه عنوان شغلی کارشناس امور مشترکین توسط گروه آموزشی سرزمین فایل با توجه به مفاد آزمون، جهت قبولی داوطلبین تهیه شده است.

خلاصه درس ، تست ، کلید - دروس تخصصی کارشناس امور مشترکین

بسته طلایی استخدامی وزارت نیرو - ویژه کارشناس امور مشترکین

بسته طلایی استخدامی وزارت نیرو - ویژه کارشناس امور مشترکین

بسته طلایی استخدامی وزارت نیرو - ویژه کارشناس امور مشترکین

توجه این محصول قابل تهیه فقط از این فروشگاه می باشد

بسته طلایی و تمام کننده کار شامل خلاصه درس ، تست و کلید آزمون استخدامی نیرو ویژه عنوان شغلی کارشناس امور مشترکین توسط گروه آموزشی سرزمین فایل با توجه به مفاد آزمون، جهت قبولی داوطلبین تهیه شده است.

خلاصه درس ، تست ، کلید - دروس تخصصی کارشناس امور مشترکین

بسته طلایی استخدامی وزارت نیرو - ویژه کارشناس روابط عمومی

بسته طلایی استخدامی وزارت نیرو - ویژه کارشناس روابط عمومی

بسته طلایی استخدامی وزارت نیرو - ویژه کارشناس روابط عمومی

توجه این محصول قابل تهیه فقط از این فروشگاه می باشد

بسته طلایی و تمام کننده کار شامل خلاصه درس ، تست و کلید آزمون استخدامی نیرو ویژه عنوان شغلی کارشناس روابط عمومی توسط گروه آموزشی سرزمین فایل با توجه به مفاد آزمون، جهت قبولی داوطلبین تهیه شده است.

خلاصه درس ، تست ، کلید - دروس تخصصی کارشناس روابط عمومی

بسته طلایی استخدامی وزارت نیرو - ویژه کارشناس برنامه ریزی

بسته طلایی استخدامی وزارت نیرو - ویژه کارشناس برنامه ریزی

بسته طلایی استخدامی وزارت نیرو - ویژه کارشناس برنامه ریزی

توجه این محصول قابل تهیه فقط از این فروشگاه می باشد

بسته طلایی و تمام کننده کار شامل خلاصه درس ، تست و کلید آزمون استخدامی نیرو ویژه عنوان شغلی کارشناس برنامه ریزی توسط گروه آموزشی سرزمین فایل با توجه به مفاد آزمون، جهت قبولی داوطلبین تهیه شده است.

خلاصه درس ، تست ، کلید - دروس تخصصی کارشناس برنامه ریزی

بسته طلایی استخدامی دوره پنجم دستگاه های اجرایی - ویژه دبیر ادبیات فارسی

بسته طلایی استخدامی دوره پنجم دستگاه های اجرایی - ویژه دبیر ادبیات فارسی

بسته طلایی استخدامی دوره پنجم دستگاه های اجرایی - ویژه دبیر ادبیات فارسی

توجه این محصول قابل تهیه فقط از این فروشگاه می باشد

بسته طلایی و تمام کننده کار شامل خلاصه درس ، تست ، کلید و منابع آزمون استخدامی دوره پنجم دستگاه های اجرایی ویژه عنوان شغلی دبیر ادبیات فارسی (که در تیر 97 برگزار می شود) توسط گروه آموزشی سرزمین فایل با توجه به مفاد آزمون، جهت قبولی داوطلبین تهیه شده است.

خلاصه درس ، تست ، کلید ، منابع آزمون - دروس تخصصی دبیر ادبیات فارسی

سوالات پرتکرار و احتمالی درس آئین دادرسی مدنی (1) - ایرانشاهی

سوالات پرتکرار و احتمالی درس آئین دادرسی مدنی (1) - ایرانشاهی

سوالات پرتکرار و احتمالی درس آئین دادرسی مدنی (1) - ایرانشاهی
سوالات پرتکرار، احتمالی و فصل به فصل (تستی با پاسخ تشریحی) "آئین دادرسی مدنی (1)" براساس کتاب علیرضا ایرانشاهی (انتشارات پیام نور) ویژه دانشجویان رشته حقوق دانشگاه پیام نور با کد رشته 1223026 تهیه و تدوین شده است.

نقش دادستان در پیشگیری از جرائم علیه اطفال

نقش دادستان در پیشگیری از جرائم علیه اطفال

نقش دادستان در پیشگیری از جرائم علیه اطفال

نقش دادستان در پیشگیری از جرائم علیه اطفال/

در زیر به مختصری چکیده، تعداد صفحات، فرمت فایل و فهرست مطالب آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:

خلاصه و چکیده تحقیق:

کودکان به لحاظ دارا بودن ویژگی‌های خاص در معرض خطرات و سوء اسفاده و بهره‌کشی و ... قرار دارند، لذا نیاز به حمایت ویژه‌ای از سوی نهادهای دولتی و غیردولتی و همچنین والدین و سرپرستان خود دارند. معمولاً شناسایی دلایل یک معضل از دو حیث یادگیری علمی آن معضل و نیز در به‌کارگیری روش‌های مناسب در جهت پیشگیری از آن حائز اهمیت است. معضل جرائم علیه اطفال نیز از این قاعده مستثنی نیست و به حقیقت شناسایی دلایل جرائم علیه اطفال گامی مهم در جهت موفقیت برنامه پیشگیری از وقوع این پدیده به حساب می‌آید. دادستان با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های خود به شناخت علل جرائم علیه اطفال می‌پردازد و به مقابله با این عوامل از طریق حذف عوامل مؤثر در جرائم علیه اطفال شامل فردی (زیستی، روانی) و عوامل عمومی (اقتصادی-اجتماعی- سیاسی و ...) و همچنین عوامل موقعیتی از جمله فرصت‌های ارتکاب جرم می‌پردازد. با مداخله بر وضعیت پیش جنائی و مصون سازی آماج نیز می‌تواند از طریق محدود ساختن موقعیت و فرصت ارتکاب بزه از طریق مختل ساختن فرآیند گذر اندیشه به فعل مجرمانه از بزه دیدگی پیشگیری کرد.

 در بحث پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال، پیشگیری اجتماعی و وضعی جایگاه مهمی را دارا می‌باشد. دادستان با تکیه بر این دو نوع پیشگیری می‌تواند در جهت پیشگیری و مقابله با جرائم علیه اطفال گامی بزرگ بردارد. بسیاری از انواع جرائم علیه اطفال دارای علل روانشناختی است و تنها اعمال کیفر و قانون راه گشا نخواهدبود. توجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، آموزش و... تأثیر مستقیم و غیر مستقیمی در مورد پیشگیری از جرائم علیه اطفال دارد و نیاز به مشارکت همه جانبه دادستان و سایر نهادهای دولتی و غیر دولتی و مردم نهاد در حل پدیده‌ی جرائم علیه اطفال دارد.

تعداد صفحات: 115

فرمت فایل: word

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق        1

1-1-بیان مسئله:    1

1-2-اهمیت و ضرورت تحقیق:          3

1-3-سوابق تحقیق: 4

1-4-پرسش تحقیق: 5

1-5-فرضیه تحقیق:            5

1-6-اهداف تحقیق: 6

1-8-روش تحقیق:  6

1-9-ساختار یا سازماندهی تحقیق:       6

فصل دوم: بررسی جرم، ماهیت و انواع جرایم     8

2-1-تعریف طفل   8

2-2-تعریف جرم در لغت و اصطلاح   11

2-2-1-رابطه جرم با امنیت و نظم اجتماعی       14

2-2-2- انواع جرایم            15

2-3-تبیین دیدگاه های کژرفتاری اجتماعی          17

2-3-1- تبیین زیست شناختی 17

2-3-2-تبیین روان شناختی   17

2-4-جرم و سرمایه اجتماعی 17

2-5-عوامل اجتماعی موثر بر وقوع جرم           18

2-5-1- فرهنگ و تمدن       19

2-5-2-آموزش و پرورش     19

2-5-3-اعتقادات مذهبی       20

2-5-4-نقش خانواده            20

2-5-5-شرایط اقتصادی       21

2-5-6-سایر عوامل            22

2-6-خصیصه های سیاست گذاری مقابله با جرم  22

2-7-انواع سیاست گذاری های مقابله با جرم       23

2-7-1-سیاست دولتی (رسمی)           23

2-7-2-سیاست تقنینی          23

2-7-3-سیاست قضایی         23

2-7-4- سیاست اجرایی       24

2-7-5-سیاست غیردولتی (سیاست مشارکتی)      25

فصل سوم: انواع پیشگیری از جرم      26

در این فصل از تحقق ابتدا به تعریف پیشگیری سپس در ادامه به بیان انواع و جایگاه آن در حقوق ایران پرداخته و عوامل و نهادهای موثر در پیشگیری را مورد توجه قرار می دهیم. 26

3-1-واژه‌شناسی پیشگیری    26

3-1-1-تعاریف پیشگیری از جرم        26

3-2-انواع پیشگیری از جرم  28

3-2-1-پیشگیری اولیه یا نخستین        28

3-2-2-پیشگیری ثانویه یا دومین        28

3-2-3-پیشگیری ثالث یا سومین         29

3-2-4-پیشگیری کوتاه مدت یا خُرد     29

3-2-5-پیشگیری اجتماعی یا مددکاری اجتماعی  30

3-2-6-پیشگیری رشد مدار یا زودرس  31

3-2-7-پیشگیری بلند مدت یا کلان      31

3-2-8-پیشگیری انفعالی      32

3-2-9-پیشگیری فعال         32

3-2-10-پیشگیری کنشی یا غیر کیفری            32

3-2-11- پیشگیری واکنشی یا کیفری   33

3-2-12- پیشگیری قضایی   34

3-2-13- پیشگیری انتظامی  34

3-2-14-پیشگیری عام        35

3-2-15-پیشگیری خاص     35

3-2-16- پیشگیری وضعی   36

3-3-پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی 37

3-4- ارکان پیشگیری طراحی محیطی  39

3-4-1- تعیین حدود قلمرو (قلمروگرایی)           39

3-4-2- مراقبت یا نظارت طبیعی:      39

3-4-3- کنترل طبیعی ورود: 40

3-4-4- تصویر و نگهداری از فضا:    40

3-4-5-سخت کردن آماج جرم:           40

3-4-6-فعالیت های حمایتی و پشتیبانی: 41

3-5-جایگاه پیشگیری در سیاست های مقابله با جرم          41

3-6- مراحل پیشگیری        42

3-6-1-مرحله اول پیشگیری 42

3-6-2- مرحله دوم پیشگیری 42

3-6-3-مرحله سوم پیشگیری 42

3-7-نهادها و سازمان های تأثیرگذار بر مقوله پیشگیری و مقابله با جرم           42

3-8- لایحه پیشگیری از وقوع جرم     45

3-9-عوامل موثر در پیشگیری از وقوع جرم      46

فصل چهارم: بررسی حقوق کودک و علل جرایم علیه اطفال 47

4-1-حقوق طفل در اعلامیه جهانی حقوق کودکان 48

4-1-1- کنوانسیون بین المللی حقوق طفل          48

4-1-2-حقوق اطفال در قوانین ایران و کنوانسیون حقوق کودک         51

4-2-حقوق کودک در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  53

4-3-اسناد بین المللی راجع به کار کودکان و تعهدات جمهوری اسلامی ایران     53

4-5-قوانین موضوعه ایران در خصوص جرایم علیه اطفال 55

4-5-1-تخفیف مجازات        56

4-5-2-تشدید مجازات         56

4-5-3-جرم انگاری و حمایت از اطفال صغیر    57

4-6-علل جرایم علیه اطفال   61

4-6-1-وضعیت فیزیکی      62

4-6-2-ضعف قوایی ذهنی ـ روحی      62

4-6-3- ترس        62

4-6-4-اعتیاد والدین           63

4-6-5-علل مربوطه به کودک بزهدیده 63

4-6-6- جمعیت خانواده       63

4-6-7-سابقه بیماری جسمی یا روانی در خانواده  64

4-6-8-طلاق و جدایی در خانواده        64

4-6-9-سابقه محکومیت یا سوءپیشینه خانواده     65

4-6-10- شرایط اقتصادی خانواده       65

4-6-11-منطقه محل سکونت خانواده   65

فصل پنجم : بررسی جایگاه دادستان در پیشگیری از جرم    67

5-1-دادستانی و وظایف این نهاد         67

5-1-1-نقش محوری دادستان در پیشگیری از جرایم و آسیبهای اجتماعی         68

5-2- سوءاستفاده از اطفال در فعالیتهای مجرمانه و نقش دادستان       70

5-2-1-ترک انفاق کودکان:   71

5-2-2-رها کردن طفل:       71

5-2-3- بهره گیری از اطفال برای تکدّی          72

5-2-4-ممانعت از تحصیل و نقش دادستان         76

5-2-5-استثمار جنسی از اطفال و نقش دادستان    76

5-2-6-استفاده از کودکان در فعالیت های غیرمجاز سمعی و بصری و نقش دادستان        77

5-2-7-بهره برداری از اطفال در جرایم موادمخدرو نقش دادستان      78

5-2-8-کار اطفال در اسناد بین المللی و نظارت دادستان     81

5-2-9-قوانین داخلی ایران در خصوص کار اطفال و نظارت دادستان 83

5-3-دادستان و پیشگیری کیفری از جرایم اطفال  85

5-3-1-پیشگیری غیر کیفری از جرایم علیه اطفال           85

5-3-2-پیشگیری وضعی و نقش دادستان           86

5-3-3-پیشگیری اجتماعی و نقش دادستان         89

5-3-4-پیشگیری انتظامی از جرایم علیه اطفال توسط دادستان          92

5-3-5- نقش دادستان در پیشگیری از وقوع جرم  93

5-4-اقدامات نوین پیشگیری  94

5-4-1- اقدام درباره عوامل جرم زا و عوامل تسهیل کننده ارتکاب جرم           94

5-4-2- اقدامات ناظر بر اشخاص مشکوک و تکرار کنندگان جرم      94

5-4-3- اقدامات ناظر براطفال آسیب پذیر          94

5-4-4-پیشگیری از وقوع جرم از طریق تربیت عامه        95

5-4-5-نقش دادستان در پیشگیری مشارکتی از جرایم علیه اطفال      95

5-4-6-تکلیف به اعلام و گزارش در جهت پیشگیری از جرایم علیه اطفال       96

نتیجه گیری و پیشنهادات:     97

منابع:     102

 


سوالات پرتکرار و احتمالی درس حقوق رسانه - باقر انصاری

سوالات پرتکرار و احتمالی درس حقوق رسانه - باقر انصاری

سوالات پرتکرار و احتمالی درس حقوق رسانه - باقر انصاری
سوالات پرتکرار، احتمالی و فصل به فصل (تستی با پاسخ تشریحی) "حقوق رسانه" براساس کتاب حقوق رسانه نوشته باقر انصاری (انتشارات سمت) ویژه دانشجویان رشته حقوق دانشگاه پیام نور با کد رشته 1223248 تهیه و تدوین شده است.

سوالات پرتکرار و احتمالی درس حقوق رسانه - باقر انصاری

سوالات پرتکرار و احتمالی درس حقوق رسانه - باقر انصاری

سوالات پرتکرار و احتمالی درس حقوق رسانه - باقر انصاری
سوالات پرتکرار، احتمالی و فصل به فصل (تستی با پاسخ تشریحی) "حقوق رسانه" براساس کتاب حقوق رسانه نوشته باقر انصاری (انتشارات سمت) ویژه دانشجویان رشته حقوق دانشگاه پیام نور با کد رشته 1223248 تهیه و تدوین شده است.